การปันส่วนราคาซื้อในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (PPA: Energy and Utilities)

การปันส่วนราคาซื้อในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (PPA: Energy and Utilities)

การปันส่วนราคาซื้อในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

(PPA: Energy and Utilities)

สินทรัพย์มีตัวตน มีสัดส่วนสูงที่ 52.4%


จากข้อมูลและตัวเลขที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้น ได้มีการรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติ ทำให้ทราบว่า ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ต่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้แก่ สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และภาษีค้างจ่าย (โปรดดูกราฟประกอบ)

ราคาซื้อ (Purchase Price) กำหนดไว้ที่ 100%

  • สินทรัพย์มีตัวตน มีสัดส่วนสูงที่ 52.4% ของราคาซื้อ (Purchase Price)
  • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีสัดส่วนรองลงมาที่ 34.9% ของราคาซื้อ (Purchase Price) โดยมีสัดส่วนของสัญญาสัมปทาน (Contact Based) ที่ 90% ของสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน และอื่นๆ ที่ 10%
  • ค่าความนิยม มีสัดส่วนที่ต่ำสุดที่ 20.6% ของราคาซื้อ (Purchase Price)

tangible assets valuation building valuation land valuation equipment valuation machinery valuation intangible assets valuation enterprise valuation business enterprise valuation purchase price allocation ppa ifrs3 ifrs16 rou valuation right of use valuation patent valuation petty patent valuation software valuation copyright valuation customer relationship valuation customer base valuation ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน ประเมินมูลค่าอาคาร ประเมินมูลค่าที่ดิน ประเมินราคาค่าเช่า ประเมินมูลค่ายานพาหนะ ประเมินมูลค่ากิจการ การปันส่วนราคาซื้อ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ประเมินมูลค่าแบรนด์ ประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า ประเมินมูลค่าความสัมพันธ์ลูกค้า ประเมินมูลค่าฐานลูกค้า ประเมินมูลค่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประเมินมูลค่าสัญญา ประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประเมินมูลค่าสัญญาเช่า ประเมินมูลค่าโดเมนเนม ประเมินมูลค่าอุปกรณ์ ประเมินมูลค่าสิทธิบัตร
Powered by MakeWebEasy.com