เกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจการ / ประเมินมูลค่าหุ้น

   เมื่อเจ้าของกิจการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์ต้องการทราบมูลค่าของกิจการ ประเมินมูลค่าหุ้น ว่าควรจะมีมูลค่าเป็นเท่าไรเมื่อกิจการได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น
     - เพื่อทราบเป็นการภายใน (Internal Use)
     - เพื่อประกอบการซื้อขายหรือการควมรวมกิจการ (Mergers and
        Acquisitions)
     - เพื่อประกอบการแบ่งมรดก เป็นต้น

   การประเมินมูลค่ากิจการ/ประเมินมูลค่าหุ้น จะพิจารณา ประเด็นสำคัญ ดังนี้
     - ประวัติความเป็นมา
     - ผลการดำเนินงานทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มต่อไปในอนาคต
     - ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจตามงบการเงินของกิจการ ได้แก่ ทรัพย์สินมีตัวตน
        ซึ่งบริษัทจะมีคำสั่งว่าจ้างให้ผู้ประเมินอิสระทำการประเมินมูลค่าตลาด
        (Market Value) ขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงาน
        การประเมินมูลค่ากิจการ/ประเมินมูลค่าหุ้น
     - ศึกษาภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
     - ศึกษาและวิเคราะห์มูลค่ากิจการ
     - สรุปความเห็นต่อมูลค่ากิจการ/ประเมินมูลค่าหุ้น

image
วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่ากิจการ / ประเมินมูลค่าหุ้น
 
1. เพื่อทราบราคาซื้อขาย
ที่เหมาะสม
 
2. เพื่อประกอบการร่วมทุน
 
3. เพื่อประกอบการเพิ่มทุน
 
4. เพื่อประกอบมาตรฐาน
การบัญชี
 
5. เพื่อประกอบรายงาน
ทางการเงิน
 
6. วัตถุประสงค์อื่นๆ
 
 
วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ / ประเมินมูลค่าหุ้น
1
วิธีมูลค่าตามบัญชี
2
วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้น
ตามบัญชี
3
วิธีอัตราส่วนราคา
ต่อมูลค่าตามบัญชี
4
วิธีอัตราส่วน
ต่อกำไรสุทธิ
5
วิธีคิดลดกระแสเงินสด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน
Powered by MakeWebEasy.com