Purchase Price Allocation (PPA)

image
 
การปันส่วนราคาซื้อ (PPA)
 

ในปัจจุบัน กิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศไทย มีการลงทุนและขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้บริษัทต่างๆจำเป็นต้องจัดทำรายงาน "การปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation, PPA)" เพื่อประกอบมาตรฐานในการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งได้กำหนดหลักการและข้อกำหนดทางการเงิน สำหรับผู้ซื้อกิจการหรือซื้อเงินลงทุน ดังต่อไปนี้

  1. รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้สินที่รับมา และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
  2. รับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยม (Goodwill) ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจหรือกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
  3. กำหนดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยให้ผู้ใช้งบการเงิน สามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจ

ที่ผ่านมา UK Valuations มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดทำ "การปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation, PPA)" เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท/องค์กรที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์, โทรีเซนไทย, คอมเซเว่น, ทางด่วนกรุงเทพ และอื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com