Company History

   บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2531 เพื่อให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน(Tangible Fixed Assets) ทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Fixed Assets) และตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วราชอาณาจักร โดยขณะนั้นใช้ชื่อว่า บริษัท เอ.จี. วิลกินสัน จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทสาขาประจำประเทศไทยของ บริษัท เอ.จี. วิลกินสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด อันมีสำนักงานใหญ่ในประเทศฮ่องกง

   ต่อมาเมื่อประมาณต้นปี พ.ศ.2535 บริษัท เอ.จี. วิลกินสัน จำกัด และ บริษัท เอ.จี. วิลกินสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ใน บริษัท เอ.จี. วิลกินสัน จำกัด ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด โดยยังคงดำเนินกิจการในขอบข่ายเช่นเดิมทุกประการรวมทั้งระเบียบแบบแผนปรัชญา การดำเนินงานทีมงานและผู้บริหารชุดเดิมทั้งหมด

   บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนและวางรากฐานอย่างดีโดย บริษัท เอ.จี. วิลกินสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (ประเทศฮ่องกง) ซึ่งยึดถือแนวทางการประเมินมูลค่าของประเทศอังกฤษเป็นแบบแผนในฐานะที่เป็น แม่แบบของวิทยาการด้านการประเมินราคา

   นอกเหนือจากระเบียบวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล ผู้บริหารและพนักงานประเมินราคาทุกระดับยังได้ตระหนักถึงแบบแผนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแขนงนี้ โดยยึดถือเป็นประหนึ่งหัวใจสำคัญในการทำงานด้านการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

   อนึ่ง นับตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2541 บริษัท ยูเคแวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด และบริษัท เอ.จี. วิลกินสัน จำกัด (ฮ่องกง) ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการขยายขอบข่ายการให้บริการทางด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภททรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน และการเป็นตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่จะครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าว อาทิเช่นในประเทศไทย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ซึ่งเป็นเขตที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเขตหนึ่งในปัจจุบัน

 

Company Philosophy

   วิ สั ย ทั ศ น์
 
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด จะเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นนำของประเทศและในภูมิภาคเอเชีย ที่มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 
 
    พั น ธ กิ จ
 
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในค่าบริการที่สามารถแข่งขันได้ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

Credential

ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และด้วยรากฐานที่มั่นคง ปัจจุบัน บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซึ่ จำกัด ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลากหลายประเภท ซึ่งนอกเหนือจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าเป็นอย่างดีแล้ว การประเมินมูลค่าจากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดในโครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ และสัญญาเช่า ล้วนอยู่ในขอบเขตที่บริษัทฯ มีความชำนาญ เช่นกัน

อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า บริษัทฯให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ บริการอย่างกว้างขวาง อาทิเช่น เพื่อประกอบการขอสินเชื่อ เพื่อเปิดเผยมูลค่าตลาด เพื่อการซื้อหรือขายทรัพย์สิน เพื่อการประกันภัย เพื่อการบัญชี เพื่อประกอบการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเพื่อประกอบแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่จัดทำให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการนั้นเป็นรายงานที่จัดทำอย่างมีมาตรฐานอัน เป็นที่เชื่อถือ และยอมรับจากลูกค้าเสมอมา

ลูกค้าและกลุ่มผู้ใช้บริการของบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด จึงมีความหลากหลายโดยเฉพาะสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่มอบหมายงานประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อให้ บริษัทฯ ได้รับใช้อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ธุรกิจมากประเภท อาทิเช่น ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทประกันภัย บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐบาล และบุคคลทั่วไปได้ให้ความเชื่อถือไว้วางใจ และมอบหมายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และงานศึกษาสภาวะแวดล้อมของตลาดอสังหาริมทรัพย์แก่บริษัทเพิ่มขึ้นทุกปี

 


ประเภทกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการประเมินมูลค่ากับ UK Valuations

 

   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
 ธุรกิจการเกษตร(Agribusiness)
อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)

 

   กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ( Consumer Products)
 ของใช้ในครัวเรือน (Household Products)
อัญมณีและเครื่องประดับ (Jewelry & Ornaments)
เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง ( Pharmaceutical Products & Cosmetics)
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า (Textiles, Clothing & Footwear)

 

   กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials)
 ธนาคาร (Banking)
เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities)
ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance)

 

   กลุ่มวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
 เคมีภัณฑ์และพลาสติก (Chemicals & Plastics)
เครื่องมือและเครื่องจักร (Machinery & Equipment)
บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
เยื่อกระดาษและกระดาษ (Pulp & Paper)
ยานพาหนะและอุปกรณ์ (Vehicle & Parts)

 

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
 วัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่ง (Building & Furnishing Materials)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

 

   กลุ่มบริการ (Service) 
พาณิชย์ (Commerce)
บันเทิงและสันทนาการ (Entertainment & Recreation)
การแพทย์ (Health Care Services)
โรงแรมและบริการท่องเที่ยว (Hoter & Travel Services)
การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (Printing & Publishing)
บริการเฉพาะกิจ (Professional Services)
ขนส่ง (Transportation)
คลังสินค้าและไซโล (Warehouse & Silo)

 

   กลุ่มเทคโนโลยี (Technology) 
สื่อสาร (Communication)
เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical Products & Computer)
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Eomponents)

Related Institutions

Regulatory Bodies
image
บริษัท ได้รับความเห็นชอบจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) (The Bank of Thailand - BOT) ในการเป็นผู้ตีราคาอสังหาริมทรัพย์ “เพื่อขออนุมัตินับมูลค่าส่วนที่เพิ่มเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2” ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคาร
image
บริษัท ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (The Office of Insurance Commission - OIC) ในการสามารถลงลายมือชื่อในรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ “เพื่อการกู้ยืม”
image
บริษัท ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (The Securities Exchange Commission - SEC) ในการสามารถลงลายมือชื่อในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน “เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ”
image
บริษัท ได้รับความเห็นชอบจาก ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (Thai Consultant Database Center, the Ministry of Finance) ให้เป็นที่ปรึกษาประเภท A ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552

image
บริษัท ได้รับความเห็นชอบจาก สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society) ในการเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

image
บริษัท ได้รับความเห็นชอบจาก สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association - TVA) ในการสามารถลงลายมือชื่อในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน “เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ” (Public Purpose)

Related Institutions - Commercial Banks

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com