การประเมินมูลค่ากิจการ และ การปันส่วนราคาซื้อ (PPA)

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด มีประสบการณ์และความชำนาญในการประเมินมูลค่ากิจการ/มูลค่าหุ้น สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ และ การจัดทำรายงานการปันส่วนราคาซื้อ (PPA) เพื่อประกอบมาตรฐานในการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตนและไม่มีตัวตน

ยูเค แวลูเอชั่น ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน มูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน (รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา)
และ มูลค่าความเสียหายเชิงเศรษฐกิจแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

การศึกษาความเป็นไปได้ และ การสำรวจ

นอกเหนือจากบริการการประเมินมูลค่าแล้ว ยูเค แวลูเอชั่น ยังให้บริการครอบคลุมถึง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนา การสำรวจตลาด และ การสำรวจทำเลที่ตั้ง
image
การสำรวจตลาด
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ให้บริการด้านการจัดทำรายงานการสำรวจตลาด (Market Survey) ทุกประเภท ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และในต่างจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ประกอบการบริหารและการจัดการธุรกิจของตนได้
image
การสำรวจทำเลที่ตั้ง
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ให้บริการด้านการสำรวจทำเลที่ตั้ง (Site Survey) ของโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะพิจารณาทำเลใดจึงจะดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด สำหรับกับโครงการฯ
วัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อประกอบมาตรฐานรายงานทางการเงิน
image
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(Share-based Payment - TFRS 2)
เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่พนักงาน (Employee Stock Ownership Plan : ESOP)
image
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
(Revenue from Contracts with Customers - TFRS 15) เช่น
การวัดมูลค่ายุติธรรมคะแนนสะสม
(Loyalty Points) 
image
การรวมธุรกิจ
(Business Combination - TFRS 3)
เช่น การปันส่วนราคาซื้อ (PPA)
image
บริการให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาธุรกิจ
image

บริการด้านอื่นๆ

image
โนตารี พับลิก
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการลงลายมือชื่อรับรองเอกสารเพื่อใช้ในการอ้างอิง หรือ เป็นหลักฐานของผู้ที่อยู่ต่างถิ่นหรือผู้ที่อยู่ต่างแดน (Notary Public)
image
รับมอบอำนาจการ
จดทะเบียนทรัพย์สิน
บริษัทฯ ให้คำปรึกษาด้านจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า
image
รับฝากขายทรัพย์สิน
บริษัทฯ ให้บริการรับฝากขายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์
Powered by MakeWebEasy.com