Valuation Services

ยูเค แวลูเอชั่น ให้บริการประเมินมูลค่ากิจการ มูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน มูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน (รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา) และ มูลค่าความเสียหายเชิงเศรษฐกิจแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

Feasibility Study & Survey

นอกเหนือจากบริการการประเมินมูลค่าแล้ว ยูเค แวลูเอชั่น ยังให้บริการครอบคลุมถึง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนา การสำรวจตลาด และ การสำรวจทำเลที่ตั้ง
image
การสำรวจตลาด
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ให้บริการด้านการจัดทำรายงานการสำรวจตลาด (Market Survey) ทุกประเภท ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และในต่างจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ประกอบการบริหารและการจัดการธุรกิจของตนได้
image
การสำรวจทำเลที่ตั้ง
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ให้บริการด้านการสำรวจทำเลที่ตั้ง (Site Survey) ของโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะพิจารณาทำเลใดจึงจะดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด สำหรับกับโครงการฯ

Other Services

image
โนตารี พับลิก
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการลงลายมือชื่อรับรองเอกสารเพื่อใช้ในการอ้างอิง หรือ เป็นหลักฐานของผู้ที่อยู่ต่างถิ่นหรือผู้ที่อยู่ต่างแดน (Notary Public)
image
รับมอบอำนาจการ
จดทะเบียนทรัพย์สิน
บริษัทฯ ให้คำปรึกษาด้านจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า
image
รับฝากขายทรัพย์สิน
บริษัทฯ ให้บริการรับฝากขายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์
Powered by MakeWebEasy.com