รายละเอียดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินมีตัวตน 
  

ทรัพย์สินมีตัวตน หมายถึง ทรัพย์สินที่สามารถ จับต้องได้ และ มีสภาพทางกายภาพ ได้แก่ ที่ดิน (Land) อาคาร (Building) สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (Other Land Improvements) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery & Equipment) เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน (Furniture & Office Equipment) ยานพาหนะ (Vehicle) เรือประเภทต่างๆ (Vessel) เป็นต้น

ประเภทของทรัพย์สินมีตัวตน

ทรัพย์สินมีตัวตน ยังสามารถแบ่งแยกเป็นประเภทต่างๆ ตามการใช้ประโยชน์ (Utilization) หรือการพัฒนา (Development) ดังนี้ประเภทที่อยู่อาศัย (Residential)

 • ประเภทพาณิชยกรรม (Commercial)
 • ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial)
 • ประเภทผสมผสานการใช้ประโยชน์ (Mixed Use)

วัตถุประสงค์สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน เพื่อทราบถึง “มูลค่าตลาด” (Market Value) หรือ “ที่มิใช่มูลค่าตลาด” (Non Market Value) 

 • เพื่อประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์
 • เพื่อประกอบการจะซื้อจะขายทรัพย์สิน
 • เพื่อประกอบการควบรวมกิจการ
 • เพื่อประกอบการร่วมทุน
 • เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
 • เพื่อปฏิบัติหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีที่การทำธุรกรรมที่มีความเกี่ยวโยงกัน
 • เพื่อประกอบทางด้านการประกันภัย
 • เพื่อประกอบทางด้านการแบ่งมรดก
 • เพื่อประกอบการปรับโครงสร้างหนี้
 • และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

 

วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน ตามมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินระหว่างประเทศ (International Valuation Standards – IVS) กำหนดไว้ 3 วิธีหลักๆ ดังนี้

 • วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach)
 • วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Market Comparable Approach)
 • วิธีคิดรายได้ (Income Approach)

Powered by MakeWebEasy.com