Our Services

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ให้บริการประเมินมูลค่ากิจการ มูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน มูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน (ความสัมพันธ์ลูกค้า, ฐานลูกค้า, สินทรัพย์สิทธิการใช้, สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสัญญาอื่นๆ) มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร, โดเมนเนม, แฟลทฟอร์ม และอื่นๆ) การปันส่วนราคาซื้อ การศึกษาความเป็นไปได้ และอื่นๆ

About Company

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2531 เพื่อให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน ประเมินมูลค่ากิจการ และยังเป็นตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วราชอาณาจักร โดยขณะนั้นใช้ชื่อว่า “บริษัท เอ.จี. วิลกินสัน จำกัด” มีสถานะเป็นบริษัทสาขาประจำประเทศไทยของ “บริษัท เอ.จี. วิลกินสัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด” อันมีสำนักงานใหญ่ในประเทศฮ่องกง
 
ต่อมาในปี 2536 ได้มีการปรับโครงสร้าง เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด และดำเนินธุรกิจในนาม ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จนถึงปัจจุบัน
 
นอกจากทรัพย์สินมีตัวตน ไม่มีตัวตน และมูลค่ากิจการ ในปัจจุบัน บริษัทยังให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การปันส่วนราคาซื้อ (PPA) การศึกษาความเป็นไปได้ และอื่นๆ

Our Clients

 
                                                 
 
                       
 
                           
 
                        
  
 
 
 
 

Blog

วิธีการบัญชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า จึงกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ (right-of-use asset) และรับรู้หนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าเข้ามาในงบการเงิน

ทรัพย์สินภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ 2558 ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

จากข้อมูลและตัวเลขที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้น ได้มีการรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติ ทำให้ทราบว่า ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ต่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้แก่ สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และภาษีค้างจ่าย

ปัจจุบันกระแสความนิยมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟในปั้มน้ำมันได้เพิ่มสูงขึ้น โดยดูได้จากปริมาณร้านกาแฟหลายๆ แบรนด์ในปั้มน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่อเมซอน อินทนิล ราบิก้า แบล็กแคนยอน คาเฟดิโอโร่ บ้านไร่กาแฟ ไนตี้โฟร์ แกรนด์คอฟฟี่บอย เป็นต้น

หนังสือแนะนำ
 
Glossary of Intellectual Property (English - Thai)
ประมวลคำศัพท์และอธิบายความหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
พิมพ์ครั้งที่ 2
โดย
อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ
 
Powered by MakeWebEasy.com