Entire Business Transfer (EBT)

Entire Business Transfer (EBT)

อีกหนึ่งวัตถุประสงค์การประเมินมูลค่ากิจการที่พบได้บ่อย คือ วัตถุประสงค์เพื่อ "Entire Business Transfer (EBT) หรือ การโอนกิจการทั้งหมด"

โดยสามารถประเมินเป็นมูลค่าของทั้งกิจการ หรือแค่หน่วยธุรกิจที่จะโอนไปก็ได้

มูลค่ากิจการสามารถได้มาจากวิธีการประเมินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

  • วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
  • วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
  • วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio : P/BV)
  • วิธีอัตราส่วนต่อกำไรสุทธิ (Price to Earning Ratio : P/E)
  • วิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Discounted Cash Flow)

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดทำรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ หรือ มูลค่าหน่วยธุรกิจ เพื่อประกอบการทำ Entire Business Transfer (EBT) หรือ การโอนกิจการทั้งหมด

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy