มูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2014

มูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2014

ฝ่ายวิจัยของบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (UK Valuations Research) ได้ทำการสำรวจและรวบรวมตัวเลขของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินของกิจการในปี 2557 โดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 6 กลุ่ม

1.) ในปี 2557 บริษัทจดทะเบียน กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 95,980 ล้านบาท โดยแยกเป็นเครื่องหมายการค้าที่ร้อยละ 20 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ร้อยละ 2 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 71 และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกที่ร้อยละ 7 ตามลำดับ 

2.) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 21,190 ล้านบาท โดยแยกเป็นสัมปทานที่ร้อยละ 10 สิทธิการเช่าที่ร้อยละ 2 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ที่ร้อยละ 15 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 52 และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกที่ร้อยละ 21 ตามลำดับ 

3.) กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 31,070 ล้านบาท โดยแยกเป็นสิทธิการเช่าที่ร้อยละ 62 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ร้อยละ 2 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 26สัญญาต่างๆ ที่ร้อยละ 2 และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกที่ร้อยละ 8 ตามลำดับ 

4.) กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 34,920 ล้านบาท โดยแยกเป็นความสัมพันธ์กับผู้ขายสินค้าที่ร้อยละ 12 ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ร้อยละ 14 สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์สำหรับกระบวนการผลิตที่ร้อยละ 21 เครื่องหมายการค้าที่ร้อยละ 4 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ที่ร้อละ 6 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 31 และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกร้อยละ 12 

5.) กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 574,100 ล้านบาท โดยแยกเป็นสินทรัพย์ในการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรที่ร้อยละ 51 สิทธิและสัญญาต่างๆที่ร้อยละ 19 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 21 และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกร้อยละ 9 

6.) กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 28,860 ล้านบาท โดยแยกเป็น ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ร้อยละ 64 ลิขสิทธิ์ต่างๆที่ร้อยละ 8 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ร้อยละ 2 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 7 และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกร้อยละ 19 ตามลำดับ

 

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน ประเมินมูลค่าอาคาร ประเมินมูลค่าที่ดิน ประเมินราคาค่าเช่า ประเมินมูลค่ายานพาหนะ ประเมินมูลค่ากิจการ การปันส่วนราคาซื้อ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ประเมินมูลค่าแบรนด์ ประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า ประเมินมูลค่าความสัมพันธ์ลูกค้า ประเมินมูลค่าฐานลูกค้า ประเมินมูลค่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประเมินมูลค่าสัญญา ประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประเมินมูลค่าสัญญาเช่า ประเมินมูลค่าโดเมนเนม ประเมินมูลค่าอุปกรณ์ ประเมินมูลค่าสิทธิบัตร tangible assets valuation building valuation land valuation equipment valuation machinery valuation intangible assets valuation enterprise valuation business enterprise valuation purchase price allocation ppa ifrs3 ifrs16 rou valuation right of use valuation patent valuation petty patent valuation software valuation copyright valuation customer relationship valuation customer base valuation
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy