มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า

เนื่องจากวิธีการบัญชีเดิมสำหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญาเช่า ได้กำหนดให้จัดประเภทสัญญาเช่าเป็น 1) สัญญาเช่าการเงิน หรือ 2) สัญญาเช่าดำเนินงาน และบันทึกบัญชีสำหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทนี้อย่างแตกต่างกัน โดยไม่ได้กำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดำเนินงาน  ซึ่งส่งผลให้สัญญาเช่าหลายรายการไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งที่ สิทธิการใช้สินทรัพย์ (right-of-use) ที่เป็นสัญญาเช่านั้นตรงกับข้อกำหนดและนิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน

ทั้งนี้ วิธีการบัญชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า จึงกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้ สิทธิการใช้สินทรัพย์ เป็นสินทรัพย์ (right-of-use asset) และรับรู้หนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าเข้ามาในงบการเงิน  ซึ่งจะส่งผลให้ให้สินทรัพย์และหนี้ สินที่เคยอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงินได้มาอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินอย่างเป็นทางการ และถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลสะท้อนสภาพความเสี่ยงทางการเงินและเงินทุนของผู้เช่าได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเรื่องสัญญาเช่าดังที่กล่าวข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) รวมถึงรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  (NPAEs) ที่เลือกทำบัญชีโดยใช้มาตรฐานฯ ชุดใหญ่ (TFRS for PAEs) นอกจากนี้ยังส่งผลต่อกิจการที่เป็นผู้เช่าสินทรัพย์โดยเฉพาะกิจการที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  กิจการในกลุ่มธุรกิจขนส่งและสายการบิน  ค้าปลีก สื่อสาร โรงพยาบาล กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก กิจการโรงแรม กิจการพลังงาน  โดยจะกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมูลค่าของสัญญาเช่าที่ทำไว้ว่ามากน้อยขนาดไหน

ทั้งนี้ มูลค่าของสิทธิในการใช้สินทรัพย์ จึงต้องถูกทำการประเมินเพื่อประกอบมาตรฐาการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (Leases) กิจการต่างๆ ควรมีการเตรียมความพร้อมสำหรับ IFRS 16 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในปี2563

tangible assets valuation building valuation land valuation equipment valuation machinery valuation intangible assets valuation enterprise valuation business enterprise valuation purchase price allocation ppa ifrs3 ifrs16 rou valuation right of use valuation patent valuation petty patent valuation software valuation copyright valuation customer relationship valuation customer base valuation ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน ประเมินมูลค่าอาคาร ประเมินมูลค่าที่ดิน ประเมินราคาค่าเช่า ประเมินมูลค่ายานพาหนะ ประเมินมูลค่ากิจการ การปันส่วนราคาซื้อ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ประเมินมูลค่าแบรนด์ ประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า ประเมินมูลค่าความสัมพันธ์ลูกค้า ประเมินมูลค่าฐานลูกค้า ประเมินมูลค่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประเมินมูลค่าสัญญา ประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประเมินมูลค่าสัญญาเช่า ประเมินมูลค่าโดเมนเนม ประเมินมูลค่าอุปกรณ์ ประเมินมูลค่าสิทธิบัตร
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy