อ้างอิงจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TFRS 2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายนั้นจะอยู่ในรูปของ เงินสด สินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของกิจการ

แม้ว่ากิจการจะไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริการที่ไีด้รับอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีสินค้าหรือบริการที่ได้รับ (หรือที่จะได้รับ) ดังนั้นกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ในสถานการณ์เช่นนี้ เนื่องจากกิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริการที่ได้รับ กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธิ
 
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ให้บริการ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ “โครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่พนักงาน (ESOP)” ซึ่งถือเป็น “รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน” (Equity-settled share-based payment transaction) ทั้งนี้ เพื่อประกอบมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์ (TFRS 2 – Share-Based Payment) โดยใช้ แบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิเลือก แบบทวินาม (Binomial Option Pricing Model) หรือ แบบจำลองแบล๊ค-โชลส์ (Black-Scholes Model) สำหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน ซึ่งข้อมูลที่จะนำเข้าแบบจำลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ ความผันผวนที่คาดหวัง อายุโครงการ อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง เป็นต้น
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy