บทความ

เครื่องหมายการค้า (Trademark) หรือ ชื่อทางการค้า (Trade Name) หรือแบรนด์ (Brand) เป็นหนึ่งใน ทรัพย์สินไม่มีตัวตน ที่สามารถประเมินมูลค่าได้

The increase in trade and the emergence of corporations resulting from increased globalization of business have had a major impact on all facets of business, including marketing research.

จากข้อมูลและตัวเลขที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้น ได้มีการรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติ ทำให้ทราบว่า อุตสาหกรรมการผลิตมีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ต่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้แก่ สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และภาษีค้างจ่าย

จากข้อมูลและตัวเลขที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้น ได้มีการรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติ ทำให้ทราบว่า ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ต่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้แก่ สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และภาษีค้างจ่าย

จากข้อมูลและตัวเลขที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้น ได้มีการรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติ ทำให้ทราบว่า ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ต่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้แก่ สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และภาษีค้างจ่าย

จากข้อมูลและตัวเลขที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้น ได้มีการรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติ ทำให้ทราบว่า ธุรกิจและสินค้าอุปโภคและบริโภค มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ต่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้แก่ สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และภาษีค้างจ่าย

จากข้อมูลและตัวเลขที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้น ได้มีการรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติ ทำให้ทราบว่า ธุรกิจค้าปลีก และสินค้าอุปโภคและบริโภค มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ต่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้แก่ สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และภาษีค้างจ่าย

จากข้อมูลและตัวเลขที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้น ได้มีการรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติ ทำให้ทราบว่า ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ต่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้แก่ สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และภาษีค้างจ่าย

นับแต่วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Independent Appraisers / Valuers) เข้าสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2517 หรือประมาณ 38 ปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลานั้นความต้องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินยังจำกัดวงแคบแต่เพียงบริษัทในประเทศที่มีขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และธนาคารต่างประเทศทั้งที่เปิดเต็มรูปแบบ และเป็นเพียงสำนักงานตัวแทนเท่านั้น ซึ่งมีการเติบโตในด้านอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินของกิจการในปี 2557 โดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 6 กลุ่ม

ทรัพย์สินภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ 2558 ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

วิธีการบัญชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า จึงกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ (right-of-use asset) และรับรู้หนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าเข้ามาในงบการเงิน

ปัจจุบันกระแสความนิยมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟในปั้มน้ำมันได้เพิ่มสูงขึ้น โดยดูได้จากปริมาณร้านกาแฟหลายๆ แบรนด์ในปั้มน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่อเมซอน อินทนิล ราบิก้า แบล็กแคนยอน คาเฟดิโอโร่ บ้านไร่กาแฟ ไนตี้โฟร์ แกรนด์คอฟฟี่บอย เป็นต้น

ในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ หรือพืชสวน ทุกคนล้วนแต่ต้องการให้ผลผลิตของตนเองมีคุณภาพดีและมีปริมาณมาก และสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี ก็คือ ปุ๋ย

ธุรกิจขายตรงเป็นช่องทางค้าปลีกช่องทางหนึ่งสำหรับบุคคลที่ชื่นชอบความสะดวก สบาย เพราะมีผู้ขายมานำเสนอสินค้าถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน สามารถเลือกสินค้าได้จากแคตตาล็อก ทำการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือผู้ขายนำสินค้าไปส่งให้ถึงบ้าน โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องไปถึงร้านค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต อีกทั้งในปัจจุบันยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้ออีกมากมาย อาทิเช่น การที่ผู้ซื้อโทรศัพท์สั่งสินค้า และสินค้าสามารถส่งถึงมือผู้ซื้อภายใน 24 - 48 ชั่วโมง หรือ การที่ผู้ซื้อไม่ต้องชำระเงินก่อนที่สินค้าจะถึงมือผู้ซื้อ เป็นต้น

ช่วงเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ผู้เขียนได้บุกเบิกบริการทางด้าน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เกิดข้อค้นพบว่า เจ้าของกิจการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (แบรนด์) ที่มีชื่อเสียง (Well-known Marks) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ที่มีความต้องการทราบว่ามูลค่าเครื่องหมายการค้าของตนมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเท่าใด ทั้งนี้เพื่อนำไปประกอบวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น เพื่อทดสอบการด้อยค่า (ตามมาตรฐานการบัญชี) เพื่อประกอบค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing Fee)

ปัจจุบันเทรนด์การรักษาและห่วงใยสุขภาพยังคงได้รับความนิยมสูงขึ้น ทั้งมิได้จำกัดแค่กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนทำงานเท่านั้น กลุ่มผู้มีอายุน้อยที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในข้อนี้ ทั้งอาหารเพื่อสุขภาพ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมถึงน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ในปี 2554 ที่ผ่านมา ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม มีมูลค่ามากกว่า 9,600 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักๆ คือ (1) น้ำผลไม้ระดับพรีเมี่ยม ประมาณ 4,000 ล้านบาท (2) น้ำผลไม้ระดับมีเดียม ประมาณ 600 ล้านบาท (3) น้ำผลไม้ระดับอีโคโนมี่ ประมาณ 3,000 ล้านบาท และ (4) น้ำผลไม้ระดับซุปเปอร์อีโคโนมี่ ประมาณ 2,000 ล้านบาท

น้ำมันพืชเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการประกอบอาหารของแม่บ้านหรือร้านค้า ในปี 2554 น้ำมันพืชมีมูลค่าตลาดประมาณ 25,000 ล้านบาท โดย น้ำมันปาล์ม ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ประมาณร้อยละ 65 รองลงมาคือ น้ำมันถั่วเหลือง ร้อยละ 25 น้ำมันรำข้าว ร้อยละ 7 และน้ำมันชนิดอื่นๆ อีกร้อยละ 3 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่แล้ว น้ำมันปาล์มเหมาะสำหรับอาหารประเภททอด น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันชนิดอื่นเหมาะสำหรับอาหารประเภทผัด

ธุรกิจแก๊สหุงต้ม ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วต้องอาศัยแก๊สหุงต้มเป็นเชื่อเพลิงในการทำอาหาร แก๊สหุงต้มจึงนับได้ว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นในการใช้ชิวิตประจำวัน เป็นสินค้าที่ขายง่าย ขายได้ทุกวัน ไม่ตกรุ่น และไม่เน่าเสีย ธุรกิจแก๊สหุงต้ม ถ้ามองในแง่ของผู้ประกอบการแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจปั๊มแก๊ส LPG และ (2) ธุรกิจร้านค้าแก๊ส

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  และ  Cookies Policy