ทรัพย์สินภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
FAIR VALUE OF IP & IAs - LISTED CO’S 2014
Our Expertise - Intangible Assets Valuation
การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 ทรัพย์สินภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ*

โดยที่ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ 2558 ที่คาดว่าผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติและประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ ได้กำหนดให้ ทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิม อันได้แก่

1. กิจการ (Enterprise)

หมายถึง ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ผู้ให้หลักประกันนำมาเป็นประกันหนี้ เช่น ตัวโรงงาน ที่ดิน เครื่องจักร วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง สิทธิเรียกร้องต่างๆ ซึ่งผู้ให้หลักประกันสามารถโอนบรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ผู้รับโอนสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ทันที

2. สิทธิเรียกร้อง (Claims)

ได้แก่ สิทธิเรียกร้องทุก ๆ ประเภท สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ อาทิเช่น (1) สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (2) สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร (3) สิทธิในการรับชำระเงินค่างานเป็นงวดๆ (4) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขาย (5) สิทธิในการจัดเก็บเงินจากสัมปทาน ใบอนุญาต ประทานบัตร ฯลฯ และ (6) ทรัพย์สินอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงสิทธิที่มีตราสารที่สามารถจำนำได้อยู่แล้วตามมาตรา 750 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. สังหาริมทรัพย์ (Personal Property) 

ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับในกรณีการจำนำและการจำนองโดยเพิ่มประเภททรัพย์สินให้มากขึ้น 

4. อสังหาริมทรัพย์ (Real Property) 

ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับในกรณีการจำนำและการจำนองโดยเพิ่มประเภททรัพย์สินให้มากขึ้น 

5. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

ทรัพย์สินไม่มีตัวอันเกิดจากผลงานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งในที่นี้ครอบคลุมถึงสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิและสิทธิข้างเคียง การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความลับทางการค้า ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายเมื่อได้ทำการจดทะเบียน

6. ทรัพย์สินอื่น 

ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกรณีที่เห็นสมควรที่จะให้เป็นหลักประกันตามพระราชบัญญัติฉบับนี้


*หมายเหตุ: หลักการและเหตุผล

          ในการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจนั้น แต่เดิมตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน อนุญาตให้นำ “ทรัพย์สินของกิจการ” ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน โดยมี 2 ช่องทาง ได้แก่ 

1. การจำนำ (Pawning) – การจำนำต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ หากผู้ประกอบการนำทรัพย์สินในกิจการ เช่น สินค้า ไปจำนำ ก็ไม่อาจจะประกอบธุรกิจได้ 

2. การจำนอง (Mortgage) – ผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนองให้กับผู้รับจำนอง แต่มีปัญหาคือการบังคับจำนอง และกฎหมายอนุญาตให้ทรัพย์สินบางประเภทเท่านั้นที่สามารถนำมาจำนอง จึงไม่สอดคล้องกับพัฒนาทางเศรษฐกิจและมาตรฐานในทางสากล 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.