ทรัพย์สินภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
FAIR VALUE OF IP & IAs - LISTED CO’S 2014
Our Expertise - Intangible Assets Valuation
การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 

มูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2557


ฝ่ายวิจัยของบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (UK Valuations Research) ได้ทำการสำรวจและรวบรวมตัวเลขของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินของกิจการในปี 2557 โดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 6 กลุ่ม

ทรัพย์สินไม่มีตัวตนเป็นทรัพย์สินที่ค่อนข้างแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไปคือ ไม่มีรูปร่างทางกายภาพ (Non-Physical Substance) และเป็นทรัพย์สินที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้ (Identifiable Non-Monetary Assets) แต่ทรัพย์สินดังกล่าวกลับมีบทบาทที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับกิจการ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Co’ s) และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ (Non-Listed Co’ s) ได้มีการซื้อขายหรือการควบรวมกิจการทั้งในและนอกประเทศค่อนข้างถี่ขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้น ทำให้กิจการเหล่านี้ ต้องมีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมทั้งต้องรับรู้ในงบการเงินของกิจการ


Figure 1: Food & Beverage Group

 photo  1_zpswc0wckly.png

          ในปี 2557 บริษัทจดทะเบียน กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 95,980 ล้านบาท โดยแยกเป็นเครื่องหมายการค้าที่ร้อยละ 20 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ร้อยละ 2 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 71 และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกที่ร้อยละ 7 ตามลำดับ


Figure 2: Construction Materials Group

 photo  6_zps2ahvh8tj.png

          กลุ่มวัสดุก่อสร้าง มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 21,190  ล้านบาท โดยแยกเป็นสัมปทานที่ร้อยละ 10 สิทธิการเช่าที่ร้อยละ 2 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ที่ร้อยละ 15 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 52 และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกที่ร้อยละ 21 ตามลำดับ


Figure 3: Property Development Group

 photo  8_zps1gfrsy9c.png

          กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 31,070 ล้านบาท โดยแยกเป็นสิทธิการเช่าที่ร้อยละ 62 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ร้อยละ 2 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 26สัญญาต่างๆ ที่ร้อยละ และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกที่ร้อยละ 8 ตามลำดับ


Figure 4: Petrochemicals & Chemicals Group

 photo  9_zpscbye0dkb.png

          กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 34,920 ล้านบาท โดยแยกเป็นความสัมพันธ์กับผู้ขายสินค้าที่ร้อยละ 12 ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ร้อยละ 14 สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์สำหรับกระบวนการผลิตที่ร้อยละ 21 เครื่องหมายการค้าที่ร้อยละ 4 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ที่ร้อละ 6 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 31 และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกร้อยละ 12


Figure 5: Energy & Utilities Group

 photo  10_zpsz51paqx8.png

    กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 574,100 ล้านบาท โดยแยกเป็นสินทรัพย์ในการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรที่ร้อยละ 51 สิทธิและสัญญาต่างๆที่ร้อยละ 19 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 21 และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกร้อยละ 9


Figure 6: Media & Publishing Group

 photo  11_zpsgopoao78.png

          กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ มีมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมกันประมาณ 28,860 ล้านบาท โดยแยกเป็น ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ร้อยละ 64 ลิขสิทธิ์ต่างๆที่ร้อยละ 8 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ร้อยละ 2 ค่าความนิยมที่ร้อยละ 7 และทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ (มิได้ระบุชัด) อีกร้อยละ 19 ตามลำดับ


สรุปว่า ประเภททรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets) และทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) และรับรู้ในงบการเงินของกิจการนั้น จะขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยที่บางอุตสาหกรรมก็จะมี “ทรัพย์สินไม่มีตัวตน” เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่บางอุตสาหกรรมก็จะมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์หลัก (Core Assets) เป็นต้น

 

บทความโดย ฝ่ายวิจัย บริษัทยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด

UK Valuations Research

19 June 2015

 


 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.